Dosya Adi Uzantilari
Eger hakkinda bilgi isteyen varsa dosya uzantilari , o zaman dogru zamanda dogru yerdesiniz.

Veri Dosya Uzantilari

UzantilariDernekler
y04Corel Paradox Secondary Index
y05Corel Paradox Secondary Index
y06Corel Paradox Secondary Index
y07Corel Paradox Secondary Index
y08Corel Paradox Secondary Index
y09Corel Paradox Secondary Index
yamYahoo! Auctions Data
yamlYAML Document
yarnYarn Data
ycdY-Cruncher Data
ycfFKR Program YCF Data
ychatYahoo! Messenger Chat Log
ycrYHC Core
yctYahELite Chat Transcript Data
yg0Corel Paradox Secondary Index
yg1Corel Paradox Secondary Index
yg2Corel Paradox Secondary Index
yg3Corel Paradox Secondary Index
yg4Corel Paradox Secondary Index
ygoYGOPRO Data
yldSMS Yield Monitor Data
ylsYuleLog Data
ymgYahoo! Messenger Data
ymlYAML Document
ymtYar Material File
yobYASARA Object
ypfYahElite Personality File
yrcbckYRC Weblink Backup Archive
yrcbkmYRC Weblink Bookmarks Archive
yrcdatYRC Weblink Data Script
7938 bir 7771-7800